Salgsbetingelser

Ingen skjulte kostnader

Du betaler kun for produktet og den valgte fraktmetoden, akkurat som oppgitt

To års garanti

Alle våre produkter kommer med en to-årig garanti mot produksjonsfeil- og svikt

30 dagers returrett

Fri retur av ubrukte produkter innen 30 dager


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.


Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:

Firmanavn: Retyre AS

Kontaktadresse: Glynitveien 27, 1400 Ski

E-post: contact@retyre.co

Telefonnummer: +47 22 33 40 00

Organisasjonsnummer: 915 027 121 MVA,

og betegnes i det følgende som reTyre / selger / selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper / kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.


Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Videre forbeholder reTyre seg retten til å kansellere din bestilling dersom ett eller flere produkter kjøperen har bestilt er utsolgt, men forplikter oss til å informere kjøper enten via epost eller telefon så raskt vi oppdager dette. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert bli fjernet.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet.


Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett og returordning

Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra angrefristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig via angreskjemaet.


Angrefristen begynner å løpe fra dagen produktet er mottatt av kjøper.

Kjøpers rett til å inspisere produktet

Ved skade på produktembalasje belastes ikke kjøper da dette faller innenfor rimelighetens grenser at blir ødelagt ved normal inspeksjon av varen.


Ved skade på originalembalasje belastes ikke kjøper da embalasjen kan ha blitt skadet av fraktselskap.


Kjøper kan sette produktet på sin sykkel for å sjekke at det er plass til både basedekk og skins i sykkelrammen og under sykkelskjermen gitt at sykkelen er ren slik at produktet ikke blir skittent.


Kjøper kan ikke sykle på produktet, men kan løfte hjulet opp fra bakken og snurre det rundt for å sjekke at det er nok plass til at produktet fungerer slik det skal.

Returordning

Kostnadsfri retur ved innsendt angreskjema eller annen beskjed innen 30 dager fra varen ble mottatt, og levering av ubrukt produkt i original emballasje. Informasjon om tilbakesendelse finnes i eposten du mottok ved bestilling, eller etter utfylt angreskjema.


Retur av brukte produkter på grunn av produktfeil går under garantiordningen i punkt 12.


Dersom kjøper returnerer produktene med en annen embalasje enn originalembalasjen, og selger blir fakturert av fraktselskapet for dette, trekkes denne fraktkostnaden fra returbeløpet før refundering. Det medfører også en forsinkelse av refunderingstidspunkt til tidspunktet når selger har mottatt faktura fra fraktselskap, noe som vanligvis skjer hver 14.dag.


Refundering skjer når produktene er mottatt og inspisert av selger.


Dersom produktet returneres og er skittent og/eller brukt forbeholder selger seg retten til å ikke godta returen, ettersom produktet ikke kan selges på nytt. Selger vil da sende produktet på nytt tilbake til kjøper. Selger betaler fraktkostnaden, men refunderer ingenting. Det er selgers ansvar å dokumentere ovenfor kjøper at produktet var skittent og/eller brukt da det ble returnert.

Angreskjema

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer produktet eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning, begrenset til erstatning av produktet eller dets verdi  fra selgeren.


Ved krav om misligholdsbeføyelser skal meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Mangel ved varen - kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.


Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.


Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig gjennom kontaktskjema på nettsiden.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

12. Garanti

Selger sin garanti på produktene gjelder i 2 år eller til og med 5000 kjørte km, avhengig av hva som nås først. Erstatningen i garantisaker er begrenset til et nytt tilsvarende produkt.


I garantisaker kan du kontakte oss via dette skjemaet, så informerer vi om prosessen videre.


Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no

Hjelp, er det noe galt med produktet mitt?

Kontakt oss hvis du mistenker at det er noe galt med produktet ditt. Våre dekk er av høy kvalitet, og utviklet for best mulig sikkerhet og kjøreglede. Ytelsen kan påvirkes av mange ulike faktorer. Vi bidrar derfor med informasjonen og søtten du skulle trenge. Ta gjerne kontakt, uansett hva du vil vite.


Forbehold

Vi forsøker å holde informasjonen på nettsiden oppdatert, riktig og dekkende. Salgsbetingelsene gjelder likevel på grunnlag av informasjonen som var tilgjengelig på siden ved tidspunktet hvor handelen ble gjennomført.


Kontakt oss hvis vi ikke har svart på dine spørsmål.